Sanayileşme İcra Komitesi Kurulmasından, Sağlık Sektörü Umutlu

Sanayileşme İcra Komitesi Kurulmasından, Sağlık Sektörü Umutlu

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin artırılması için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve konu ile ilgili mevzuatlar ve yapılar oluşturulmuştur.

 

Sağlık sektörü; bilindiği üzere Türkiye’nin en önemli cari açık kalemlerinden, birisidir. Bu olumsuzluğun düzeltilmesi ve sağlık sektöründe yerli ve milli üretimin artırılması için son yıllarda önemli çalışmalar yapılmış ve konu ile ilgili mevzuatlar ve yapılar oluşturulmuştur.

Onbirinci Kalkınma Planında, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak temel amaç olarak belirlenerek biyoteknolojik ilaçlar gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlar başta olmak üzere Ar-Ge, üretim, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat konularında ülkemizde gerekli ekosistem oluşturulacağı ve Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amacıyla, altyapı ve yetkinliklerin geliştirilmesi sağlanacağı belirtilmiştir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye sağlık sektörüne yapılacak yatırımları nicelik ve nitelik yönünden etkileyecek trendler vardır. Küresel ilaç ve tıbbi cihaz sektörü trendleri içinde stratejik ortaklıklar, yenilikçi ilaca ve tıbbi cihaza erişim, kümelenme modelleri ile ilaç ve tıbbi cihaz firmalarının maliyet avantajı ve yüksek büyüme beklentileri nedeniyle üretim ve Ar-Ge gibi operasyonlarını gelişen ekonomilere kaydırmaları ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’de, sağlık sektöründe yerli ve milli üretim ile ilgili faaliyetler artırılarak, yüksek katma değerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbı cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi amaçlanmaktadır.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi etkileyecek önemli düzenlemelerden biri olarak 14 Ekim 2020 Resmî Gazete’de “Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlanmıştır.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dâhil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabeti artırmak amacıyla karar almak üzere, kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi kurulmuş ve bu Komitenin görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Sanayileşme İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşur. Cumhurbaşkanının gerekli görmesi halinde, gündem ile ilgili kurum ve kuruluşun temsilcileri Komite toplantılarına davet edilebilir. Sanayileşme İcra Komitesi’nin sekretarya hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

 

Sanayileşme İcra Komitesi’nin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak.
 • Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkân verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararlar almak.
 • İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 • Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak.
 • Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.
 • Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar almak.
 • Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak.
 • Tedarik politikalarının Milli Teknoloji Hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak.
 • İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarım yönlendirici kararlar almak.
 • Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretim Türkiye sağlık sektör gündeminin uzun süredir en önemli konularından biri olmuştur. Sağlık sektörünün; uzun süredir beklediği ve önerdiği bir yapı olarak kurulan, Sanayileşme İcra Komitesi’nden, sağlık sektörün büyük beklentileri bulunmaktadır.

Yazar Hakkında

Share